Cheddy tho snanam chey...

No commentsTrisha: Amma... LUX
tho snanam cheyyena?
Leka HAMAM tho cheyyana?
AMMA: Bakka munda...
1st CHEDDY tho
snanam cheyyi.
malli evvadaina chetta gadu
VIDEO tesina testhadu

No comments :

Post a Comment